Openingstijden

 

Maandag 08:00-12:00 | 12:30-17:30
Dinsdag 08:00-12:00 | 12:30-17:30
Woensdag gesloten
Donderdag 08:00-12:00 | 12:30-17:30
Vrijdag 08:00-12:00 | 12:30-17:30
Zaterdag 09:00-12:00 (magazijn)
09:00-14:00 (showroom)
Zondag gesloten

Bekijk onze showroom!

Neem eens een virtueel kijkje in onze showroom!
https://goo.gl/maps/BLLyyqDcNM72

Goed Hart Keurmerk

Algemene voorwaarden

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

van de Firma Rutters en Smits/ gevestigd te Heerlen (NL)

Artikel 1 Toepasselijkheid en exclusiviteit

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten en in verband met het afsluiten van in zulke overeenkomsten gevoerde onderhandelingen.

Voorwaarden van onze (aanstaande) contractpartij wijzen wij uitdrukkelijk van de hand, zij binden ons niet: door met ons in onderhandeling te treden, door het doen van bestellingen, het geven van opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden of door het anderszins sluiten van overeenkomsten met ons, doet onze (aanstaande) contractpartij afstand van haar algemene en andere voorwaarden en aanvaardt zij deze voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk door onze bevoegde directie zijn aanvaard.

Artikel 2 Toepasselijk recht

Op de tussen ons en onze contractpartij gesloten overeenkomsten, de in verband daarmee gevoerde onderhandelingen en alle daaruit eventueel voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Door met ons een overeenkomst te sluiten kiest onze contractpartij, voor zover n6dig, voor de toepasselijkheid van het recht.

De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken gesloten te Wenen op 11 april 1980 (Trb. 1981 nr. 184 en 1986 nr. 61) is daarvan in zijn geheel uitgesloten.

Artikel 3 Bevoegde Rechter

Alleen te onzer behoeve geldt dat, voor zover rechtens mogelijk, de rechter in het Arrondissement Maastricht bij uitsluiting bevoegd is tot kennisname van geschillen welke naar aanleiding 'van de rechtsbetrekking met onze contractpartij mochten ontstaan, waarbij wij het recht hebben om de in de woonplaats van onze contractpartij bevoegde rechter te adieren. Onze contractpartij kiest door met ons te contracteren woonplaats ter griffie van de rechter in genoemd arrondissement.

Artikel 4 Onderhandelingen en aanbiedingen

Door ons gedane aanbiedingen of toezeggingen geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, steeds geheel vrijblijvend, zodat onze onderhandelings- resp. contractpartner daaraan geen aanspraak kan ontlenen. Aanbiedingen onzerzijds zijn niet anders dan een uitnodiging aan onze wederpartij om ons een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst te doen. Pas doordat wij zo'n aanbod aanvaarden komt een overeenkomst tot stand, die ons bindt.

 

IN DE RELATIE TOT ONZE AFNEMERS

Artikel 5 Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de op de dag van aflevering in ons bedrijf geldende prijzen. Tenzij anders overeengekomen zijn daarin begrepen de kosten van verpakking en vervoer van ons magazijn naar de overeengekomen losplaats.

Een uitzondering geldt voor rembours- en/of expressezendingen, waarvan de kosten afzonderlijk door ons in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Orders

Een aan ons gericht aanbod bindt degene die het gedaan heeft.

Een aanbod wordt geacht door ons te zijn geweigerd wanneer het niet binnen een maand na ontvangst door ons is geaccepteerd.

Wij zijn nimmer gehouden tot enige prestatie, die afwijkt van het aan ons gerichte aanbod, indien deze niet schriftelijk door of vanwege onze directie uitzonderlijk in een bevestiging is vastgelegd. Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vervangend product van gelijkwaardige kwaliteit aan te bieden.

Artikel 7 Levering

A. Ten aanzien van de door ons te leveren artikelen geldt een leveringstermijn van 3 dagen, mits de artikelen voorradig zijn. Ofschoon steeds getracht wordt de opgegeven leveringstermijn na te komen zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze termijn.

Onze contractpartij is verplicht levering in gedeelten te aanvaarden en zo ook de door ons gekozen verpakking en wijze van afleveren.

B. Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats aan het magazijn van onze contractpartij.

Schade aan het gekochte, ontstaan door of tijdens het vervoer en/of levering, komt voor risico van onze contractpartij indien en voor zover wij die schade niet kunnen verhalen op een derde.

Tot vergoeding van die schade zijn wij pas verplicht wanneer die derde de schade aan ons heeft voldaan.

C. Indien levering niet kan plaatsvinden aan de overeengekomen losplaats, zijn wij gerechtigd om, naar onze keuze, hetzij opnieuw te leveren voor rekening van onze contractpartij, hetzij dooropslag voor rekening en risico van onze contractpartij te leveren hetzij middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Onze contractpartij is in het tweede geval, na ingebrekestelling onzerzijds, verplicht de opgeslagen artikelen binnen de bij die ingebrekestelling gestelde termijn, die dan een fatale is, af te (doen) halen tegen contante betaling van de overeengekomen koopprijs. In alle genoemde gevallen verbeurt onze contractpartij een direct opeisbare boete van 25% van de factuurprijs, welke boete onverlet laat ons recht om vergoeding van onze schade te vorderen.

D. Onze contractpartij is verplicht de door ons geleverde artikelen direct nadat deze bij haar feitelijk afgeleverd zijn te controleren op kwantiteit en kwaliteit.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De door ons aan onze contractspartij verstrekte monsters zijn voor ons niet bindend.

Op straffe van verval van uit gebrekkige levering voortvloeiende rechten zal onze contractpartij:

1. ons schriftelijk in kennis dienen te stellen van de na eerder genoemde controle gebleken gebreken, waarbij deze kennisgeving ons uiterlijk bereikt moet (kunnen) hebben binnen 2 kalenderdagen nadat levering heeft plaatsgevonden.

2. de gebrekkige artikelen te onzer beschikking dienen te houden en deze op (eerste) verzoek aan ons dient af te geven.

3. op ons verzoek middels verklaringen van getuigen en/of deskundigen dienen aan te tonen dat deze gebreken en (bij gevolgschade) de schaden te wijten zijn aan onze schuld. Onze werknemers zijn jegens onze contractpartij niet zelfstandig aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

A. indien onze contractpartij overeenkomstig heeft gehandeld zullen wij, te onzer keuze, hetzij de gebrekkige artikelen door deugdelijke vervangen (waarna de totale koopprijs in zijn geheel verschuldigd blijft) hetzij van de totale koopprijs de faktuurwaarde van het gedeelte van de levering, dat gebrekkig blijkt te zijn„ in aftrek te brengen, waartoe wij dan een creditnota zenden.

B. Indien er schade optreedt die een gevolg is van levering van onze producten is onze aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de faktuurwaarde.

Artikel 9 Wijziging van omstandigheden en overmacht

A. indien nadat de overeenkomst met onze contractpartij tot stand is gekomen, omstandigheden optreden die, direct Of indirect, van invloed zijn op de prijs van de door ons te leveren artikelen of diensten, zoals verhoging van de prijs van grondstoffen, hulpmaterialen en eindproducten van onze leveranciers, verhoging van lonen, sociale lasten, BTW, invoerrechten en vervoerskosten, wijziging der koersen etc. leidt zulks tot verhoging van de overeengekomen prijs. Wij dienen die kosten alsdan gespecificeerd aan onze contractpartij in rekening te brengen, waarna deze verplicht is de gewijzigde prijs in plaats van de eerder overeengekomen prijs aan ons te betalen.

B. Wij zijn zonder gehoudenheid tot schadevergoeding in de navolgende gevallen gerechtigd te onzer keuze de levering van de verkochte artikelen uit te stellen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

1. bij storing in ons bedrijf als gevolg van overheidsvoorschriften of maatregelen, bij onlusten, mobilisatie, oorlog, vorst, overstroming, werkstakingen of soortgelijke acties, alsmede andere bedrijfsstoornissen.

2. bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door onze leveranciers van de grondstoffen, brandstoffen, elektriciteit, en alle andere hulpstoffen en/of benodigdheden voor de fabricage en verpakking Van de door ons te leveren artikelen.

3. bij belemmering van de normale middelen van vervoer, welke door ons voor de verzending van de betreffende leveringen plegen te worden gebruikt.

4. alle overige gevallen van overmacht, waaronder wordt verstaan omstandigheden welke redelijkerwijze niet door ons beïnvloedbaar zijn op het moment dat zij zich voordoen.

Artikel 10 Onderaanneming

Het zal ons zijn toegestaan de uit de met onze contractpartij gesloten overeenkomst voortvloeiende door ons te verrichten, werkzaamheden geheel of gedeeltelijk al dan niet in onderaanneming door derden te doen verrichten.

Artikel 11 Zekerheidsstelling

Onze contractpartij is verplicht om, wanneer wij daar om vragen, zekerheid te stellen voor betaling van de overeengekomen koopprijs/aannemingssom te onze genoegen binnen de doos ons gestelde termijn. Bij verzuim zij wij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de levering op te schorten totdat de zekerheid is verstrekt, oftewel de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst, voor het nog niet uitgevoerde deel, door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

A. De door ons aan onze contractpartij geleverde artikelen blijven te allen tijde ons eigendom, zolang onze contractpartij niet volledig aan haar verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Onze contractpartij is onbevoegd de door ons geleverde artikelen te vervreemden, te verpanden of anderzijds met zakelijke rechten te bezwaren zolang zij niet volledig aan haar verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

B. Bij doorverkoop van onze artikelen in strijd met het sub A bepaalde is onze contractpartij verplicht op eerste aanmaning van ons mee te werken aan een akte van cessie, waarbij zij haar vorderingen op de betreffende afnemers aan ons overdraagt en wel tot maximaal het door haar op dat ogenblik aan ons

verschuldigde.

C. Bij tenietgaan van de door ons geleverde artikelen voordat aan ons de koopprijs is voldaan is onze contractpartij verplicht ons daarvan op de hoogte te stellen en mee te werken aan een akte van cessie, waarbij zij haar vordering op degene die voor de ten gevolge van het tenietgaan ontstane schade aansprakelijk is aan ons overdraagt en wel tot maximaal het door haar op dat moment aan ons verschuldigde bedrag.

Artikel 13 Garantie

Garanties gelden slechts indien en voor zover deze door onze directie uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegeven.

Artikel 14 Betaling

Alle betalingen dienen, tenzij contante betaling is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de door ons aan onze contractpartij verzonden factuur. Indien de artikelen ter plaatse afgeleverd worden, kan de betreffende vertegenwoordiger van ons bedrijf slechts bevrijdend betaald worden wanneer deze tot in ontvangstzalen en het verlenen van kwijting bevoegd is krachtens een schriftelijke verklaring door onze directie verleende volmacht. Alle alsdan opeisbare bedragen dienen zonder dat een beroep op enige schuldvergelijking of korting mogelijk is te worden betaald.

Indien levering in gedeelten plaatsvindt wordt elk gedeelte als een afzonderlijke levering beschouwd. Indien onze contractpartij haar uit een gedeeltelijke levering voortvloeiende verplichting niet stipt op tijd nakomt zijn wij gerechtigd verdere deelleveringen op te schorten, totdat onze contractpartij geheel aan haar verplichtingen voldaan heeft.

Indien onze contractpartij een betalingsverplichting jegens ons niet stipt op tijd nakomt is zij in verzuim door het enkele ver strijken van de betalingstermijn mijn, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In dat geval, alsmede indien onze contractpartij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op haar vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over haar vermogen verliest, worden alle door onze contractpartij aan ons verschuldigde bedragen, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, terstond opeisbaar en hebben wij tevens het recht, gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of ontbonden te verklaren. In geval dat wij gebruik maken van dit recht is onze contractpartij verplicht aan ons te betalen een direct opeisbare boete van 25% van de overeengekomen koop-/ aannemingssom, welke boete onverlet laat ons recht om naast en boven deze boete van onze contractpartij vergoeding te vorderen van de door ons geleden schade, welke eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling terstond opeisbaar is.

Indien wij van genoemd recht gebruik maken zijn wij tevens gerechtigd om onze nog niet betaalde doch reeds geleverde artikelen weg te halen van de plaatsen waar deze zich bevinden, waartoe onze contractpartij ons toestemming geeft door het sluiten van de overeenkomst met ons. Wij zijn gerechtigd de aldus teruggehaalde artikelen hetzij onder ons te houden tot onze contractpartij het totaal door haar aan ons verschuldigde heeft voldaan, hetzij deze artikelen te verkopen, in welk geval de netto verkoopprijs, nadat deze door ons is geïnd, in mindering komt op het door onze contractpartij aan ons verschuldigde.

Artikel 15 Retentierecht

Indien wij artikelen van of bestemd voor onze contractpartij onder ons hebben, terwijl onze contractpartij aan ons verschuldigde opeisbare bedragen onbetaald laat, zijn wij gerechtigd deze goederen onder ons te houden totdat onze contractpartij de nog verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten, geheel aan ons betaald heeft.

Artikel 16 Rente

Onze contractpartij is over opeisbare bedragen een rentevergoeding ad 1% per maand aan ons verschuldigd en wel vanaf de dag waarop de opeisbaarheid is ingegaan tot de dag der algehele voldoening, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is.

Artikel 17 Kosten

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, de kosten van de juridische raadsman daaronder begrepen, welke wij jegens onze contractpartij dienen te maken ter effectuering van onze rechten met betrekking tot de tussen ons en onze contractpartij gesloten overeenkomst komen voor rekening van onze contractpartij.

Bij inschakeling door ons door een derde ten behoeve van die effectuering van rechten zijn de betreffende, buitengerechtelijke gemaakte kosten, als schadepost aan te merken en is onze contractpartij tel zake een gefixeerde schadevergoeding van ten minste 15% van de betrokken transactiewaarde verschuldigd.

Artikel 18 Nietigheid

Met ons gesloten overeenkomsten vormen steeds een onlosmakelijk geheel met dien verstande dat nietigheid van een deel de nietigheid van de rest meebrengt. In dat geval is onze contractpartij verplicht om met ons te overleggen teneinde, uitgaande van het hierbij overeengekomen, een zoveel mogelijk bij de gemaakte afspraak aansluitende overeenstemming te bereiken.

 

VOORTS IN RELATIE TOT ONZE LEVERANCIERS

Levertijd

Onze leverancier nodigt zich de bestelde zaken stipt op de overeengekomen tijd aan ons af te leveren, daarbij ook instaande voor tijdige prestatie van zijn eventuele eigen leverancier.

Door het enkele feit van overschrijding daarvan is de leverancier in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling onzerzijds verplicht is. Wij zijn dan gerechtigd te onze keuze onze order te annuleren, de overeenkomst te ontbinden of nakoming te verlangen, in beide laatstgenoemde gevallen onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Onze contractpartij is nimmer gerechtigd ons middels zuivering tot medewerking aan uitgestelde nakoming te dwingen.

Risico

Alle voor ons bestemde zaken reizen en verblijven tot de plaats van bestemming op kosten en voor risico van onze leverancier. Levering van goederen vindt uitsluitend plaats op het bedrijf waarvoor zij bestemd zijn, zodra zij aldaar zijn aangekomen.

Aansprakelijkheid

De leverancier staat ervoor in, een deugdelijk product te leveren dat aan alle opgewekte verwachtingen voldoet, bij gebreke waarvan onze leverancier verplicht is om zowel aan ons als aan onze afnemer alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

 VOORTS IN RELATIE TOT ONZE KLANTEN DIE NIET HANDELEN IN DE UITOEFENING VAN HUN BEROEP OF BEDRIJF

Toepasselijkheid

In beginsel zijn de hierboven genoemde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten en onderhandelingen met onze contractpartij eveneens van toepassing op al onze overeenkomsten c.q. onderhandelingen die wij aangaan met consumenten.

Genoemde algemene voorwaarden zijn in die zin op consumenten van toepassing voor zover het Nederlands Recht de geldigheid daarvan op genoemde overeenkomsten c.q. onderhandelingen niet uitsluit.

Betaling

Betaling dient bij levering contant in Nederlandse valuta te geschieden, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, zekerheid voor correcte nakoming te verlangen of onze verplichtingen geheel of ten dele, op te schorten.

Maak een afspraak

Beste klanten,

Onze showroom is gewoon open, maar voor een adviesgesprek en/of het maken van een badkamerontwerp is het maken van een afspraak met één van onze adviseurs noodzakelijk zodat wij u de aandacht kunnen bieden die u en uw badkamer verdient!

Alvast bedankt voor uw begrip!

Team R&S 

Adres

Beitel 76
6422 PB  Heerlen
Zuid-Limburg
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 542 66 33
Fax: +31 (0)45 542 46 56
Email: info@rutters-smits.nl

 

Plan hier uw route!

Rutters & Smits B.V. | Beitel 76 | 6422 PB  Heerlen | Zuid-Limburg | Nederland | Telefoon: +31 (0)45 542 66 33 | Fax: +31 (0)45 542 46 56 | Email: info@rutters-smits.nl